Archive for novembre, 2015

Tercera trobada GEP 1r any interna

El dimarts 10 de novembre al migdia vam fer la tercera trobada interna amb el grup impulsor GEP. Els docents que participen en la formació GEP de 1r any, l’Antònia, la Lorena i el Pere, van explicar el treball realitzat durant la trobada de formació. Vam compartir dubtes, preocupacions i es van aportar idees per tal de guiar el projecte GEP del centre.

Aquí podeu veure el grup impulsor GEP format pels membres de l’Equip Directiu (Esther i Anna), els docents que participen en la formació (l’Antònia, la Lorena i el Pere) i l’Adriana (especialista d’anglès a primària) i l’Anna (especialista d’anglès a secundària).

13

11 2015

Segona trobada GEP 1r any interna

El dimarts 20 d’octubre va tenir lloc la segona trobada GEP al nostre centre. L’Equip Impulsor va poder compartir les relfexions, dubtes, preocupacions, … que van sorgir després d’haver anat a la segona trobada, tant per als membres de l’equip directiu com per als docents.

Després d’un enriquidor  intercanvis d’impressions, vam acordar que el projecte girarà al voltant de continguts d’art, tant a Primària com a Secundària, ja que encaixa amb el projecte CLIL del centre i els docents implicats presenten el perfil idoni per dur a terme aquest projecte (és a dir, són experts en aquest contingut).

El projecte del centre s’anomena “A Taste of Art” i es durà a terme a 4t de Primària i a 3r d’ESO, ja que encaixa perfectament amb el projecte CLIL ja iniciat en el nostre centre:

http://blogs.escolaturbula.com/pile/category/pile-general/

http://blogs.escolaturbula.com/aicle/

Els projectes que es faran en el marc del GEP de 1r any són:

4t Primària: Andy Warhol (Lorena Calderón i Pere Casals)

3r ESO: Salvador Dalí (Antònia Cañadas)

04

11 2015

Primera trobada GEP 1r any interna

El dimarts 6 d’octubre vam fer la primera trobada interna de l’Equip Impulsor GEP a la nostra escola. L’Esther Novo (Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat) i l’Anna Aguilera (Cap d’Estudis de Primària) van explicar la seva primera trobada GEP d’equips directius. Vam compartir les reflexions que van sorgir d’aquesta primera trobada. Igualment, els docents que participen en la formació GEP de 1r any (Antònia Cañadas, Lorena Calderón i Pere Casals) van explicar la seva experiència a la trobada orientada als docents.

Aquesta primera trobada interna ens va permetre compartir les reflexions i idees que van sorgir de cada trobada i, d’aquesta manera, discutir, compartir i orientar el nostre projecte al centre.

04

11 2015

Projecte educatiu plurilingüe

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’Escola Túrbula, com a part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), pretén ser un projecte plurilingüe que reguli l’ús de les llengües en els diferents àmbits de l’escola.

L’Escola Túrbula compta amb més de 50 anys d’història. Al centre escolar es realitzen estudis des de llar d’infants fins a batxillerat, així com estudis de cicles formatius de diferents especialitats.

Si ens centrem en l’àmbit sociolingüístic de l’escola, s’ha de dir que el centre escolar es localitza en una zona que va viure una forta onada migratòria interior durant les dècades dels anys 60 i 70 del segle XX, amb persones procedents de manera majoritària d’Andalusia, Extremadura i Galícia. D’altra banda, també s’ha acusat la immigració de diferents països d’inici de segle. Pel que fa a la llengua d’ús de l’alumnat, es pot dir que la llengua catalana com a vehicle de comunicació és minoritari i que la llengua castellana és la llengua de comunicació habitual entre els alumnes.

Llengua catalana es converteix en l’eix vertebrador del projecte educatiu plurilingüe. La llengua catalana és la llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge. A més, és la que s’utilitza a l’hora de comunicar fets escolars a les famílies, així com a nivell administratiu. Si ens centrem en les actuacions realitzades per treballar la llengua catalana, s’ha de dir que aquestes ja comencen a l’Educació Infantil, etapa en què s’ha establer un projecte que inclou un nou mètode de lectoescriptura. A l’etapa d’Educació Primària, s’ha establert com a objectiu prioritari la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita, amb la qual cosa s’estan realitzant diferents activitats, com per exemple “La lectura en silenci” o “La lectura expressiva individual”, a més de la creació d’un programa informàtic que avalua la lectura en veu alta dels alumnes. Si fem referència a l’etapa de l’ESO, l’objectiu és que els alumnes assoleixin una sòlida competència comunicativa en acabar aquesta etapa. S’ha d’indicar que l’escola participa en diferents projectes per tal de potenciar, millorar i incentivar l’ús de la llengua catalana. D’aquesta manera, els alumnes de primer cicle de l’ESO participen en el projecte “El Gust per la Lectura”, a més del concurs literari patrocinat per l’empresa Cobega. D’altra banda, tots els alumnes de totes les etapes d’educació obligatòria, així com els pares que ho desitgin, participen en les Jocs Florals organitzats cada any per l’escola. A més, el centre participa en el Jocs Florals de Catalunya.

És important destacar que existeix una Comissió de la Verticalitat de la llengua catalana, en què es coordinen els diferents professors de llengua catalana dels diferents nivells educatius de l’escola.

La llengua catalana s’introdueix al primer curs de cicle inicial de primària. S’ha d’indicar que es treballa de manera conjunta entre les professors de llengua catalana i llengua castellana de les diferents etapes educatives del centre per tal d’establir quins temes i aspectes s’han  de tractar per no repetir continguts i afavorir la transferència d’aprenentatges entre ells.

Si fem referència al Projecte Plurilingüe, l’escola ha optat per oferir l’anglès com a primera llengua estrangera i l’alemany com a segona. El contacte amb l’anglès s’inicia a la Llar d’Infants i es garanteix continuïtat durant les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO i Batxillerat.

Des del 2009, el centre està participant en diferents projectes d’innovació educativa des de l’àrea de llengua anglesa:

- Programa Experimental de Llengües Estrangeres (PELE) – 2009-2012. Àrees involucrades: Música i anglès. Etapa: E.S.O

- Programa Comenius – 2012-2014. Àrees involucrades: Música i anglès. Etapa: E.S.O

- Pla Integral de Llengües Estrangeres (PILE) – 2012-2014. Àrees involucrades: Educació Visual i Plàstica i Anglès. Etapa: Educació Primària.

Remarcar també que es treballen àrees no lingüístiques en anglès  a través de l’enfocament AICLE, des de l’Educació Infantil fins a Batxillerat. Així mateix, els alumnes de 4t de l’ESO realitzen el viatge final a Londres, un projecte que es va iniciar el 2009 i que pretén que l’alumnat entri en contacte directe amb la cultura i llengua anglesa. També s’ha de dir que des del curs 2014-15 es realitza una activitat extraescolar dirigida als alumnes que es volen presentar als exàmens oficial de Cambridge (PET i FCE). Un altre aspecte que s’ha de destacar és la presència de la figura de l’auxiliar de conversa, un recurs de vital importància en el context de la nostra escola, ja que ofereix l’oportunitat tant a docents com a alumnes de practicar la llengua anglesa.

Pel que fa a l’alemany, el contacte s’inicia a 3r d’ESO com a matèria optativa; els alumnes que decideixen començar l’alemany el fan obligatòriament durant dos anys (3r i 4t d’ESO). A partir de Batxillerat, s’ofereix com a activitat extraescolar. També es treballen projectes internacionals, com el projecte Etwinning amb escoles d’Europa, tant a l’E.S.O com a Primària (5è).

Per acabar, dir que des l’àmbit de llengües estrangeres, s’ha treballat i es continua treballant amb una sèrie de Blogs que es poden consultar a  www.escolaturbula.es apartat BLOGS.

Antònia Cañadas, Lorena Calderón i Pere Casals (Equip Impulsor GEP de l’Escola Túrbula)

04

11 2015